MvsC
チュンリー テキスト 592Kbyte
チュンリー×2 テキスト 0.97Mbyte
シャドーレディー テキスト 577Kbyte
ガンビット テキスト 1.11Mbyte
ウルヴァリン テキスト 0.97Mbyte
ウルヴァリン テキスト 668Kbyte
ベノム テキスト 778Kbyte
HSベノム テキスト 370Kbyte
HSベノム テキスト 439Kbyte